Nejasnosti zleva i zprava

10. dubna 2017 v 10:02 |  Názory druhých


Ještě před uveřejněním článku, který chystám na konec týdne, bych tady ráda zveřejnila článek Mgr.Lenky Chalupské, který vyšel na webu "Právní prostor" a mou reakci na něj.
A dále…v nějaké diskuzi na některých blozích už zazněly také názory, že diagnóza F-64 je zastaralá a brzy zanikne.
Dne 1.března tohoto roku jsem zaslala na zastoupení WHO v ČR dotaz v tomto znění: Dobrý den,chtěla jsem se jen zeptat, zdali v novelizované ICD-11, je nějaká úprava, která se dotkne dosavadních diagnóz transsexuality v ČR, tedy F 64.0 - F 64.1 apod. ? A pokud je...bude právně závazná pro ČR?

Děkuji za vaši odpověď.
S pozdravem a přáním hezkého dne, Nikola ….

Přišla mi odpověď:
Vážená paní, děkujeme za Vaše emaily a dotaz.
Novelizace MKN-10 na verzi 11 je ve finální fázi projednávání. V současné době není tento dokument dostupný mimo odbornou skupinu a konzultanty.
Národním odborným zástupcem MKN pro WHO a držitelem licence k překladu je MZ ČR a ÚZIS. Poslední aktualizace verze 10 si můžete stáhnout na webových stránkách ÚZIS: http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html , kde naleznete I více informací v této oblasti.
S pozdravem, Pavla Korpusová

Prozatím to nebudu komentovat, to bych nechala až na ten příští článek.

Transsexualita v českém právním řádu v kontrastu cizích moderních úprav

Pojem transsexualita je v dnešní době již velice rozšířeným označením pro stav rozporu mezi psychickým a anatomickým pohlavím u člověka. Ačkoli se tento pojem v soudobé společnosti vžil velmi rychlým tempem, o to pomaleji jsou do této sféry reflektovány moderní lidskoprávní přístupy. Jednoznačným ukazatelem současné české tendence se v našem právním prostředí stal občanský zákoník.

Problematiku změny pohlaví občanský zákoník upravuje v § 29, tedy již v části první, hlavě druhé. Jelikož hlavním účelem občanského zákoníku má být zejména obecná a podpůrná úprava soukromého práva, přináší i toto ustanovení důsledky změny pohlaví ve sféře soukromoprávní. Předně je však nutno podotknout, že nový občanský zákoník zvolenou úpravou nevykročil nejšťastnější cestou. Hned první odstavec § 29 představuje asi nejvýraznější kontroverzi, neboť pro dosažení změny pohlaví vyžaduje kumulativní splnění dvou podmínek, a to chirurgický zákrok při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Zaměřme nyní pozornost právě na toto ustanovení.
Ačkoli občanský zákoník vešel v účinnost teprve nedávno, k 1. lednu 2014, a dalo by se tedy očekávat, že bude svým obsahem odpovídat současným lidskoprávním standardům, v případě změny pohlaví zákoník zvolil zcela opačný přístup. Zákonodráce stanovil jako obligatorní chirurgický zákrok, bez nějž nelze z právního hlediska jedince uznat jako osobu opačného pohlaví, to vše i přes to, že nejen některé evropské státy, resp. jejich právní úpravy, ale také judikatura Evropského soudu pro lidská práva, naznačují v posledních letech značný posun v nahlížení na problematiku transsexuálů, avšak směrem opačným než právní úprava česká. Kupříkladu německý Spolkový ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 11.1.2011[1] rozhodl mimo jiné o neústavnosti podmínky provedení chirurgického zákroku. Dle jeho odůvodnění není u transsexuálů rozhodující touha po fyzické změně, a tedy operaci, nýbrž stabilita transsexuální touhy. Touha po operativní změně, která by jedince fyzicky připodobnila opačnému pohlaví, není spolehlivým diagnostickým indikátorem. Je nutné také zvážit samotnou operaci, která může přinést mnohá zdravotní rizika. Vědecké společenství podle něj dospělo v poslední době k poznání, že operace směřující ke změně pohlaví, nejsou nezbytně doporučovány ani v případech velmi spolehlivé diagnózy transsexuality. Zda je z lékařského pohledu změna pohlaví podložená a lze ji doporučit, by mělo být stanoveno podle lékařské diagnózy individuálně u každého jedince. Pokud je tedy právními předpisy operace stanovena jako nezbytný předpoklad změny osobního statusu, je nutno tuto podmínku hodnotit jako nepřiměřenou, která navíc dostatečně nezohledňuje chráněná základní práva člověka.[2]
Též rakouské soudy se již problematikou chirurgického zákroku zabývaly. Nejvýznamnějším se stalo rozhodnutí Správního soudu (Verwaltungsgerichtshof) ze dne 3.12.2009[3], ve kterém soud dospěl k závěru, že odstranění primárních pohlavních znaků není nutnou podmínkou k přiblížení se vnějšímu vzhledu opačného pohlaví. Naopak, soud zdůraznil zejména psychickou složku pocitu přináležitosti k opačnému pohlaví a jeho nezvratnost.
Problematickým se začíná jevit též požadavek na znemožnění reprodukční funkce. Občanský zákoník stanovil tuto podmínku shodně se zákonem o specifických zdravotních službách.[4] Na první pohled se zdá být tento požadavek zcela legitimním, neboť zákonodárce se jím bezpochyby snaží zabránit takovému stavu, kdy by muži (podle práva) mohli rodit děti a naopak ženy děti plodit. Nutno však podotknout, že tato úprava je v čirém rozporu s doporučením komisaře Rady Evropy pro lidská práva z roku 2009, který v čl. V bodě 4 výslovně uvádí doporučení členským státům, aby byly zrušeny sterilizace a další povinné lékařské zákroky jako nezbytné právní požadavky pro uznání změny pohlaví.[5]
Neméně diskutovaným jevem se zdá být též zánik manželství nebo registrovaného partnerství v okamžiku změny pohlaví[6], který občanský zákoník podle § 29 odst. 1 in fine formou vyvratitelné domněnky stanoví jako den uvedený v potvrzení o změně pohlaví vydaném poskytovatelem zdravotních služeb. I tomuto tématu se již v minulosti věnoval německý Spolkový ústavní soud, který rozhodnutím ze dne 27.5.2008[7] shledal požadavek na to, aby osoba, jíž má být změněno pohlaví, nebyla vdaná/ženatý, neslučitelný se Základním zákonem, zejména s ústavně zaručenou ochranou manželství a rodiny. Soud dospěl k názoru, že není rozumné "nutit" transsexuální osoby k rozvodu manželství, chtějí-li zůstat v partnerství se svým dosavadním manželem nebo manželkou a nemohou-li s tímto partnerem zároveň žít v jiném svazku, který by zajišťoval partnerům stejnou právní ochranu jako manželství. Takovýmto způsobem by existujícímu manželství byla odepřena ústavní ochrana.[8]
Problematice manželství transsexuálních osob věnoval pozornost i Evropský soud pro lidská práva. Ve věci Wena a Anita Parry vs. Spojené království[9] byli stěžovateli manželé, kteří měli společně tři děti. Jeden ze stěžovatelů podstoupil hormonální léčbu i chirurgický zákrok ke změně pohlaví, avšak oba stěžovatelé chtěli i nadále zůstat partnery v manželství. Soud nakonec porušení čl. 12 Úmluvy[10] neshledal, a to z toho důvodu, že právo Spojeného království umožňuje, aby partneři žili ve svazku registrovaného partnerství, které v sobě zahrnuje téměř ta samá práva jako práva partnerů ve svazku manželském.[11],[12] Dá se tedy usuzovat, že otázka legitimity zákonného zániku manželství by měla být odvislá od toho, zda daný právní řád zaručuje jedincům svazek s obdobným rozsahem souvisejících práv a povinností. Zůstává tedy otázkou, nakolik legitimní je obligatorní zánik manželství a registrovaného partnerství v českém právním řádu. I v případě, že by po právním uznání změny pohlaví a s tím souvisejícím zánikem manželství jedinci vstoupili do registrovaného partnerství, je také otázka, zda by bylo možno takový svazek považovat za vyvažující v porovnání se zaniklým manželstvím.
Občanský zákoník svou úpravou otevřel dveře pro další diskuze ohledně právní úpravy tzv. translidí a jejich ústavně zaručených práv. Je jisté, že svou úpravou přivede k jednomu stolu zejména odborníky vyjadřující nesouhlas s obsahem příslušných ustanovení, domáhajících se takové právní úpravy, jež by byla v souladu s právními standardy vyspělých evropských zemí. Zcela jistě bude zajímavé pozorovat, zda se tendence právního uznávání pohlaví ubere směrem naznačovaným již v Rakousku, tedy k tzv. psychickému pohlaví, které není závislé na fyzických charakteristikách, nýbrž na pocitu přináležitosti k určitému pohlaví. V českém právním prostředí lze každopádně očekávat tlaky na změnu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Na závěr je vhodné podotknout, že moderní přístupy v oblasti změny pohlaví lze pozorovat i v dalších evropských státech. Dne 1. září 2014 vešel v Dánsku v účinnost nový zákon, jenž umožňuje, aby jedinci byly vydány úřední dokumenty, které odrážejí jeho genderovou identitu, a to aniž by musel být diagnostikován s duševní poruchou nebo podstoupit operace vedoucí k nevratné sterilizaci. Dle Amnesty International se jedná o obrovský pokrok, který by měl být příkladem pro ostatní země. "Všechny státy by měly zajistit, aby transgender lidé mohli získat právní uznání jejich pohlaví rychlým, dostupným a transparentním postupem v souladu s jejich vlastní genderovou identitou." Jak uvedla samotná Amnesty International, jedinou další zemí, kde existuje podobný model, je Argentina.[13] Obdobnou cestou se však postupně vydávají i další země, příkladem může být Nizozemsko či Irsko.[14] Zda se k těmto moderním pojetím přidá v blízké budoucnosti i Česká republika, však současná právní úprava nikterak nenaznačuje.
Mgr.Lenka Chalupská


Niki | 10.03.2017 06:38
Není to tak jednoduché
Budu věřit, že tento článek napsala Mgr.Chalupská jen s čistými úmysly a opravdu cítí potřebu, aby se některé záležitosti a postoje v článku zmiňované, v ČR změnily ku prospěchu TS komunity. Já sama, tedy transgender či transsexuální žena, mám k této problematice opravdu velice blízko, ale bohužel nevidím vše tak jednoznačně. Dle mého názoru musí být zákonem stanoveny určité podmínky pro úřední změnu pohlaví a měla by být nějaká pravidla pro určení kdo je a kdo není TS osobou, jinak by v tom mohl nastat určitý chaos a zmatek. A chaos a zmatek má málokdo rád. Z mého pohledu bych mohla být ráda, kdybych nemusela absolvovat 6 vyšetření u psychologa, 8 vyšetření u sexuologa, dále vyšetření pletysmografické, genetické a endokrinologické a následně čekat na povolení komise a finální SRS, tedy operaci, která změní mé pohlaví a je nevratná. Tedy zhruba 2 až 2,5 roku života. Pokud by mi na úřadech stačilo jen nahlásit, že se cítím být ženou a dostala bych příslušné nové doklady, které odrážejí mou genderovou identitu. V krajním případě bych se ani nemusela nijak snažit o to, abych jako žena vypadala. Přece by tady šlo jen o to, že se dlouhodobě cítím být ženou a jsem o tom hluboce přesvědčena - viz rakouský a dánský model. Otázka je, jak eliminovat osoby které by této situace chtěly využít a zneužít ji ve svůj prospěch? Jak by probíhaly naše hospitalizace? Jak by se na to dívaly ostatní pacientky, kdyby s nimi na pokoji ležela osoba, která jako žena nevypadá a navíc má mužské genitálie? A Jak by to probíhalo v českých a potažmo i jiných věznicích na světě? Jak by vypadala situace u letištních kontrol? Jaké by to vyvolalo reakce v šatnách na plovárnách? A naskýtá se mnoho dalších otázek, na které nejsou jednoduché odpovědi. Jsem přesvědčena, že většinová společnost ještě není natolik vstřícná a chápající, a není na tak svobodný a otevřený přístup k TS (a jim podobným) lidem připravena. Niki 


Komentáře

1 Dušan Dušan | 10. dubna 2017 v 16:55

Já bych to asi neměl komentovat, vlastně tady nepatřím, jen občas nahlédnu a něco si přečtu, protože mě to téma tak trochu z určitých důvodů zajímá. Jen jsem chtěl říci, že to máte dost komplikované a určitě dost lidí vůbec neví kdo je kdo a v té problematice se neorientuje, pak neví co si o to má myslet a třeba vás všechny považuje (bohužel) za nějaké úchyláky.

2 Niki Niki | 10. dubna 2017 v 20:47

[1]:  Dnes jsem si užívala sluníčka a teplého dne, takže jsem byla skoro celý den venku a měla jiné starosti. :-)

Tvůj komentář měl být spíše u minulého článku, ale máš svým způsobem pravdu, je to dost nepřehledné. :-(

3 bluemoon bluemoon | E-mail | Web | 10. dubna 2017 v 20:58

Do právního prostoru píšou advokátní kanceláře svoje analýzy a závěry, které někdy nemusí odrážet realitu kvůli tomu, aby získali další klienty. V tomhle případě to platí a jsou ilustrovány pěkné případy. Otázkou je, jakým způsobem je tu v česku aplikovat a prosadit.

Sama vím, jak soudy nižších instancí pracují. Rozhoudnou si jak chtějí, klidně xenofóbně a jestli se to někomu nelíbí, tak ať se odvolá. Zase nebuď plná optimismu, nikdo se za nás bít a lobovat nebude než my samy/i.

Tlaky už tu jsou dlouhou dobu a někteří se už jen svezou na tom, co dosáhli jiní. Viz třeba nové rozhodnutí ESLP, o kterém jsem psala.

4 Niki Niki | 10. dubna 2017 v 21:53

[3]:  Dnes jsem si tvůj článek přečetla, ale stejně mi vrtá hlavou jak to např. v tom Dánsku nebo Rakousku probíhá...jaké to je v praxi, jaké mohou nastat problémy a obtížně řešitelné situace.

To rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je nějak právně závazné pro ČR nebo je to stále v kompetenci jednotlivých států a to je jen nějaké doporučení nebo něco v tom smyslu?

Plná optimismu nejsem, stejně by mi to už nebylo k ničemu...a běhat po tomto světě s mužskými genitáliemi stejně nechci.

5 bluemoon bluemoon | E-mail | Web | 10. dubna 2017 v 22:39

[4]: Je to závazné natolik, že bez žalobce není soudce. S nespokojeností ostatních se budou ale muset všechny státy tomu přizpůsobit a respektovat to, neboť jakýkoliv spor je pro ně již předem prohraný.

Myslíš Dánsko, Malta, Irsko, Francie apod.? Tam kde úřední změnu povolili? Podle některých studií se status transgenderů nezneužívá a to ani ve věznicích, kde transgenderům umožnili příznivější podmínky a oddělili je od nebezpečných spoluvězňů. Nezvýší se ani o to víc transgenderů než jich je skutečně zastoupených v populaci. Stále platí, že být transgenderem není jen tak z rozmaru nebo z nějaké prospěchu a exhbice. Obtížné situace jsou většinou jen v hlavách lidí, kteří se nedovedou přenést přes to, že je někdo transgender.

Většinou se však nic nezměnilo k lepšímu a ani k horšímu, akorát translidé v těchto zemích si víc stěžují na nedostupnost péče a dlouhé čekací doby(až tři roky na první sezení u sexuologa) a stát těmihle ústupky dal akorát ruce pryč od toho, aby byla nějaká péče zajištěna. Nepřímo tím vzkazuje: Na co chcete hormony a operace, když si dnes můžete dojít na úřad a vyřešit si svoje pohlaví? V Polsku často transsexualitu stále spojují s pedofílií a index homofóbie a transfóbie je tam horší než u nás. V podstatě se tím jen vyhoví pár jedincům, některým se podmínky ztíží, vlk se nažere a koza zůstane celá.

6 domca domca | 13. dubna 2017 v 9:52

jo jo uzit si hlava nehlava
a rozsivat semeno..
pak se spamatovat..
ve vsem hledat vyhody
ze jo niki..45 let:)) :-)

7 Niki Niki | 13. dubna 2017 v 12:55

[6]: Aneto, proč vystupuješ pod tolika předzdívkami????? Zůstaň u té jedné - Aneta - a je klid.

A nad těmi komentáři co píšeš, se trochu zamysli...snad to zvládneš i ty. :-)

8 anita angelb anita angelb | 13. dubna 2017 v 13:51

mas pravdu  jsem
anita a ne aneta..
:) nezamyslim jsem
blondyna :))
a ztp..;)) neznas..:)
podle papiru budes
navzdy.
stalo ti za to??...
preju ti veselou
velikonoc..
tolik nicku jelikoz
se te desim :-)

9 Niki Niki | 13. dubna 2017 v 14:44

[8]: Jejda, promiň... jasně že Anita, chybka se vloudila.

I blondýny se mohou zamyslet.
I blondýny co mají ZTP se mohou zamyslet.
Kdo nebo co bude podle papírů navždy?
Komu a co stálo za to?
Ty se mě děsíš? No já snad ještě nikoho nevyděsila a děti mě mají rády... :-)

I tobě přeji veselé a pohodové Velikonoce. :-)

10 anita angelb anita angelb | 13. dubna 2017 v 14:53

[9]: ses Z  zena nema!!!
P.. dite z tebe nevyslo!!!
dodala si muzsky softwa
re..i kdyz zmenis pohlavi
v rodnym budes tata!!!
ja mam premyslet
a co ty 10 let pozdeji??
zvala s ty na sex
rande  .mas odpor k
adopci??
ja jsem blond..nemusim
premyslet 10 let
mela insomnii z ..
a ne honila holky  ..
at premysleji brunety  :)
muj nazor ..
FROM RABBIT HOLE
HAPPY EASTERN
2 U NIKI..© :-)

11 anita angelb anita angelb | 13. dubna 2017 v 15:02

[9]: oops preju ti
vesele velikoNOCE
;))))) :-)  :-)  :-)  :-)

12 anita angelb anita angelb | 13. dubna 2017 v 15:05

spoustu darecku
pod velikoniki strome
ckem niki;0))? :-)

13 Miriam Miriam | 13. dubna 2017 v 17:33

Anita: s Tebou nemá a neměl nikdo sex, protože jsi dementní... Niki bude vždycky nejmíň tisíckrát víc ženská než Ty...

14 anita angelb anita angelb | 13. dubna 2017 v 18:04

[13]: ehm? ?tebe
do toho nic jestli
sex nebo ne  .ja
aids neroznasim
holkam nelzu ze
jsem ts a zenskost
se ukazuje jinak
..ja prosla u cis
co je vic nez
zenate lesby  
a ze je vsude
sex a ze ti neva
tvuj nazor. no
tak lacina zoufala
nejsem..vis mako
vy miriam jen
si uzit a o tom
sex neni.. :-?

15 anita angelb anita angelb | 13. dubna 2017 v 18:09

je to me telo ja rozhodnu
s kym  .za to ze ty ses
miriam *** ze*** tva
vec.jsou lepsi veci nez
sex..ver.. myslite si naivne
ze vladnout sexem se
oplati??;))))
ani niki rodice jako
ty miriam..:)
zeny maj migreny ze
sexu nechtej na vec..
co vis o tom miro??

16 Miriam Miriam | 13. dubna 2017 v 19:28

[15]: Mno... tak myslím, že o životě normálních lidí toho vím asi víc než Ty...
Jakož i o jiných věcech... například o smysluplném psaní bez neustálého urážení ostatních...

17 anita angelb anita angelb | 13. dubna 2017 v 20:13

[16]: ja taky..zdani lze..
kolikaty ses nick??..
:) urazite se samy ja
jsem o jinem ..se spamatuj
jo:))??mmm.
znamej fakt jest husy
vini jine ze samotne..
niki by rekla..no commentik :-)

18 Niki Niki | 14. dubna 2017 v 8:33

No jo, zase mi nezbývá nic jiného než to uzavřít.
Ano, raději bez komentáře...všechny víme své...

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama